Tuberkulose

Nedenstående forholdsregler gælder kun for borgere med tuberkulose i lungerne, som udskrives til hjemmeisolation.

Borgeren er sædvanligvis indlagt de første 14 dage af behandlingen, hvorefter borger ikke længere betragtes som smittefarlig.

I få tilfælde kan borgeren udskrives til hjemmeisolation i hele eller dele af isolationsperioden. Hvis det opleves, at borgeren ikke kan samarbejde omkring behandling/isolation, kontaktes lungemedicinsk afdeling.

Efter aftale med Lungemedicinsk Afdeling ophæves forholdsreglerne når borgeren har været i korrekt antibiotikabehandling i 14 dage, eller har 3 på hinanden følgende negative mikroskopisvar.

 

Tuberkulose findes i to former, tuberkulose i lungerne og tuberkulose uden for lungerne. Borgere med tuberkulose uden for lungerne udgør normalt ikke en smitterisikorisiko, og derfor tages der ikke specielle forholdsregler. Borgere med tuberkulose i lungerne kan udgøre en smitterisiko. Denne er relativ lille og foreligger især, hvor der ved mikroskopi er påvist syrealkoholfaste stave(tuberkelbakterier) i borgerens luftvejssekret.

 

 

Print alle punkter

 

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022