MRSA hos sundhedspersonale

Undersøgelse af sundhedspersonale for MRSA

Sundhedspersonale skal lade sig undersøge, hvis de inden for de seneste 6 måneder har været i en eller flere af følgende situationer:

  • har arbejdet (herunder studie-/praktikophold) på hospital, i plejebolig, institution, på klinik uden for Norden, eller har arbejdet under dårlige hygiejniske forhold, som fx i krigszoner og flygtningelejre
  • har arbejdet på en afdeling i Norden, hvor der har været udbrud af MRSA.

Sundhedspersonale med beskæftigelse i Danmark skal endvidere lade sig undersøge hver 6. måned, hvis de:

  • månedligt eller oftere deltager i overflytning af patienter fra hospitaler og klinikker uden for Norden
  • månedligt eller oftere arbejder i sundhedssektoren uden for Norden (pendlerpersonale)
  • ugentligt eller hyppigere arbejder i en svinebesætning.

Sundhedspersonale skal desuden lade sig undersøge, hvis de inden for de seneste 6 måneder:

  • har boet sammen med person, der er MRSA-positiv, har været indlagt > 24 timer og/eller fået foretaget et invasivt indgreb på et hospital uden for Norden (uanset varighed, herunder ambulante indgreb). For sundhedspersoner, der bor sammen med personer, der er MRSA-positive, gentages undersøgelsen hver 6. måned.

Herudover kan arbejdsstedet efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte, at sundhedspersonalet skal undersøges for MRSA, såfremt der er flere tilfælde af MRSA (udbrud) på arbejdsstedet, jf. reglerne om tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger. I dette tilfælde skal personalet mundtligt og skriftligt informeres om:

  • at undersøgelse vil blive foretaget, med begrundelse herfor
  • at MRSA-positive personalemedlemmer vil blive instrueret om sammen med deres husstand at gennemgå en behandling for at fjerne bakterien
  • at MRSA-positive personalemedlemmer efter afsluttet behandling vil blive kontrolpodet mindst 5 gange
  • at undersøgelsesresultaterne vil blive videregivet til arbejdsgiver i overensstemmelse med dispensation fra Helbredsoplysningsloven. 

Sundhedspersonale, der bor på gård med svinebesætning (og ikke selv ugentligt eller oftere arbejder ved besætningen) skal kun lade sig teste, såfremt en person i husstanden er fundet MRSA-positiv. Hvis dette er tilfældet, skal man som sundhedspersonale lade sig undersøge hver 6. måned, indtil husstanden er fundet fri for MRSA.

Sundhedspersonale, der har været eksponeret for MRSA i forbindelse med udbrud på arbejdspladsen, undersøges så vidt muligt før starten af dagens arbejde for at undgå, at personale, der kun er forbigående kontamineret i forbindelse med en arbejdssituation, opfattes som MRSA-bærere.

Udenlandsk sundhedspersonale (eksklusiv Norden), der under ansættelse, studieophold eller lignende skal have kontakt med patienter, anbefales undersøgt for MRSA og evt. behandlet for MRSA-bærertilstand i hjemlandet. Såfremt der ikke foreligger dokumentation for MRSA-undersøgelse inden for den sidste måned, foretages undersøgelse inden start af arbejde.

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2020

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2022