Overordnede opgaver

Læs om de overordnede opgaver i sundhedsberedskabet og den interne og eksterne ansvarsfordeling.

Sundhedsberedskabsplanen beskriver hvordan en udvidelse og omstilling af beredskabet kan dække de behov, der opstår i forbindelse med en katastrofesituation samtidig med, at de daglige opgaver fortsat løses på en måde, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.

De overordnede kritiske kerneopgaver for det kommunale sundhedsberedskab omfatter:

 • Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre smittede og syge i eget hjem.
 • Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning af sygehusene (i hjemmesygeplejen).
 • Samarbejde med øvrige myndigheder i Lokal Beredskabs Stab (LBS).
 • Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme.
 • Plejeopgaver i relation til særlige situationer, eksempelvis ekstremt vejrlig, drikkevandsforurening, eller CBRNE-hændelser (kemiske, biologiske, radiologiske, nuklear eller eksplosive hændelser).
 • Tilvejebringe ekstra hjælpe- og værnemidler og andet relevant medicinsk udstyr.
 • Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne syge og handicappede – herunder krisestøtte.
 • Samarbejde med regionen ved massevaccination.
 • Information om situationen og forholdsregler til institutioner i kommunen.

Sundhedsberedskabsplanen er bl.a. udarbejdet på baggrund af en administrativt udarbejdet risiko- og sårbarhedsanalyse. Det overordnede formål med en risiko- og sårbarhedsvurdering er at skabe grundlag for en målrettet og prioriteret beredskabsplanlægning. Formålet er at afdække meget sandsynlige og særligt sårbare indsatsområder med store konsekvenser som grundlag for den videre udarbejdelse af lokale handleplaner.

På denne baggrund, vurderes følgende hændelser at være mest sandsynlige og have konsekvenser for driften:

 • Ekstremt vejrlig såsom snestorm, hedebølge, orkan etc.
 • Udbrud af farlige sygdomme bl.a. epidemi og pandemi
 • Forsyningssvigt (eks. strømafbrydelse)
 • IT-nedbrud og telefonnedbrud
 • Forgiftningsulykker, herunder drikkevandsforurening
 • Større brande og eksplosioner

Det er kommunens opgave at medvirke til at begrænse de direkte skader samt afledte hændelser, som følge af ulykker, katastrofer, epidemier og andet. Opgaverne kan deles op i:

 • Daglige opgaver: De opgaver, som skal sikre, at de nødvendige daglige rutiner videreføres så længe som muligt, og at ingen borgere bringes i fare på liv eller førlighed, som følge af de foretagne prioriteringer i en ekstraordinær situation.
 • Vitale opgaver: Når de tilgængelige ressourcer ikke er tilstrækkelige, skal der gennemføres en nedtrapning af de daglige opgaver til fordel for vitale opgaver for at udføre opgaverne i sundhedsberedskabet.
 • Ekstraordinære opgaver: Ved katastrofer skal der varetages ekstraordinære opgaver som følge af forstyrrelser i samfundets funktioner. Sådanne opgaver koordineres og meddeles kommunen via Regionens Akut Medicinske Koordinationscenter og/eller, at Aalborg Kommunes beredskabsplan ”Plan for fortsat drift” følges. Det handler ikke kun om at passe de syge eller tilskadekomne, men også at sørge for mad, vandforsyning, medicin, varme etc.

Sundhedsberedskabet skal desuden kunne omstille sig til opgaver, der ikke er beskrevet i planen, da listen over opgaver aldrig vil kunne være udtømmende.

Ansvarsfordeling

Ansvarsfordeling internt

Byrådet skal en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage plan for sundhedsberedskabet i kommunen. Instrukser og actioncards er ansvarsmæssigt placeret i de enkelte forvaltninger og afdelinger. Det påhviler de respektive forvaltningers direktører at sikre disse planers rigtighed, og at de til enhver tid er ajourførte. Opgaverne i forbindelse hermed fordeles af konsulenter med beredskabsopgaver i hver forvaltning.

Sundhedsberedskabsplanen skal introduceres til alle relevante ledere og tilhørende instrukser og actioncards skal indgå i introduktionen til arbejdet ved ny ansættelser, hvor dette vurderes relevant. Direktørgruppen er ansvarlige for at orientere relevante chefer og ledere i egen forvaltning. Disse er så ansvarlige for at orientere deres relevante ledere og medarbejdere. Alle medarbejdere er forpligtet til at gøre deres yderste for at medvirke til, at Aalborg Kommune kan løse sine opgaver i en ekstraordinær situation.

Ansvarsfordeling med eksterne samarbejdspartnere

Det kommunale sundhedsberedskab indgår som en del af det samlede sundhedsberedskab i Danmark. Det samlede sundhedsberedskab kan organisatorisk inddeles i følgende delelementer:

 • Sygehusberedskabet
 • Præhospital beredskab
 • Beredskabet i den primære sundhedstjeneste
 • Lægemiddelberedskabet
 • Det psykosociale beredskab

Sygehusberedskabet

Sygehusberedskabet er beredskabet i det samlede sygehusvæsen – på såvel offentlige som private sygehuse. Beredskabet skal sikre, at der under større ulykker og hændelser samt under krigsforhold kan ydes behandling af syge og tilskadekomne på sygehus eller på behandlingssteder uden for sygehuse.

Derudover er det Region Nordjylland, der har ansvaret for at al medicinsk udstyr, lægemidler og hjælpemidler, der er behov for i den akutte fase, følger borgeren ved ekstraordinær udskrivelse. Det er sygehuset, der har ansvaret for at rekvirere transport til de ekstraordinært udskrevne patienter via Akut Medicinsk Koordinering (AMK).

Præhospital beredskab

AMK har som funktion at koordinere den medicinske og sundhedsfaglige indsats ved større ulykker eller katastrofer. AMK er i sådanne tilfælde indgangen til hele regionens sundhedsvæsen.

Desuden varetager AMK den operative ledelse af sundhedsberedskabet, herunder alarmering af og koordination med regionens hospitaler, psykiatrien, de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger samt regionsklinikker, øvrige regioner og øvrige aktører på beredskabsområdet.

Beredskabet i den primære sundhedstjeneste

Beredskabet i den primære sundhedstjeneste er den del af sundhedsvæsenet, som ligger uden for sygehusene.

Aalborg Kommunes opgave omfatter i den anledning hjemmesygepleje, hjemmepleje, plejehjem, handicapinstitutioner, PPR, trænings- og rehabiliteringsenheder og sundhedsplejen.

Region Nordjyllands opgaver omfatter planlægning og inddragelse af praksisområdet, herunder praktiserende læger, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter mv.

Lægemiddelberedskabet

Lægemiddelberedskabet består af medicinsk udstyr, der skal imødekomme de ændrede behov til forbrug, forsyning og distribution, som forudses at ville opstå ved en større hændelse.

Det er det hjemsendende sygehus, der udleverer den medicin, borgeren har brug for indtil medicinen kan afhentes på apoteket eller udbringes til borgeren.

Værnemiddelberedskab

I tilfælde af en pandemi med risiko for smittesomme sygdomme blandt medarbejdere og borgere, kan kommunen få til opgave at skaffe værnemidler til kommunens medarbejdere. Samarbejdet bør ske med nationalt værnemiddellager, Region Nordjylland og andre kommuner.

Det psykosociale beredskab

Psykosocial indsats er et samlet udtryk for en indsats, der omfatter:

 • Krisestøtte
 • Social assistance
 • Kriseterapi

Den psykosociale indsats inddeles i to faser:

 • Den akutte fase
 • Den opfølgende fase

Krisestøtte og social assistance håndteres i den akutte fase og kriseterapi i den opfølgende fase.

Arbejdsdeling mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune:

  Den akutte fase Den opfølgende fase
Regioner Krisestøtte Kriseterapi
Kommuner Krisestøtte Henviser til regionen

Aalborg Kommune har et psykosocialt beredskab og skal kunne yde social assistance og krisestøtte til berørte i den akutte fase. Det psykosociale beredskab består af umiddelbar omsorg og information om krisereaktioner.

Den sociale assistance er praktisk hjælp som for eksempel indkvartering, forplejning, transport og hjælp med kontakt til myndigheder. Den psykosociale indsats har til formål at forebygge psykiske problemer efter hændelsen på lang sigt som for eksempel lidelse af posttraumatisk belastningsreaktion (posttraumatisk stress syndrom, PTSS).

Aalborg Kommunes psykosociale beredskab skal kunne fungere i et samarbejde med Region Nordjyllands psykosociale beredskab - men også uafhængigt af regionen i såvel planlægning som egentlig indsats.

Sundhedskrisestaben vurderer i den konkrete situation, om hændelsen kan håndteres ved krisestøtte og social assistance ved kommunen alene, eller om regionens psykosociale beredskab skal aktiveres. Samtidig kan kommunen også bistå regionens psykosociale beredskab. Behovet for krisestøtte vurderes løbende under indsatsen.

I de situationer, hvor kommunens krisestøttende beredskab fungerer i samarbejde med regionens psykosociale beredskab, varetager regionen ledelsesopgaven. Hvis kommunens krisestøttende beredskab fungerer alene, refereres der til sundhedskrisestaben.

Hvis kommunens krisestøttende beredskab alene er aktiveret, og der skal oprettes et Evakuerings- og pårørendecenter, vil det blive ledet af personale fra kommunen.

Kriseteamsene kan i samarbejde med politi og eventuelt Region Nordjylland oprette et Evakuerings- og pårørendecenter. I Aalborg Kommune kan det, afhængig af situationen, fx være den nærmeste hal, folkeskole alternativ børnehave som opsamlingssted, idet de har køkken- og toiletfaciliteter, tæpper, legetøj mm som kan være anvendeligt i en given situation.

Del indhold