Ledelse og organisering af sundhedsberedskabet

Læs om ledelse og organisering af Aalborg Kommunes sundhedsberedskab - herunder de fire aktiveringsniveauer.

Ledelse af sundhedsberedskabet

Sundhedsberedskabet ledes af sundhedskrisestaben. Sundhedskrisestaben består af følgende repræsentanter fra Senior og Omsorg:

  • Rådmand
  • Direktør (formand for sundhedskrisestaben)
  • Administrationschef
  • Ældre- og Sundhedschef
  • Myndighedschef/Vicedirektør
  • Sekretariatschef i Direktørens Sekretariat (sekretær)

Afhængig af den konkrete hændelse suppleres krisestaben med ledere og eksperter fra øvrige berørte forvaltninger og afdelinger.

Sundhedskrisestaben er således situationsafhængig, og sammensætningen kan ændres løbende afhængigt af krisens udvikling. Hvis en eller flere af krisestabens medlemmer ikke er tilgængelige kontaktes vedkommendes stedfortræder. Dette princip er gældende i alle dele af denne plan.

Direktøren indkalder sundhedskrisestaben og er ansvarlig for at koordinere arbejdet i en beredskabssituation herunder samarbejde med andre aktører som Nordjyllands Beredskab, Politi, pressen, Sundhedsstyrelsen og evt. inddrage praksiskonsulenten i krisestaben.

Kommunen er forpligtet til at efterkomme en eventuel anmodning af nøglemedarbejdere i forbindelse med aktivering af den lokale beredskabsstab (LBS). Punkt 1.7. (s. 14) i Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift beskriver udsendelse af nøglepersoner nærmere.

Praksiskonsulenten er Aalborg Kommunes bindeled til de praktiserende læger i kommunen. Kontaktoplysninger fremgår af tilkaldeplanen, som findes på KLIK og i C3.

Organisering

Når der opstår en ekstraordinær hændelse, hvor sundhedsberedskabsplanen skal aktiveres, vurderer formanden for sundhedskrisestaben på hvilket niveau opgaveløsningen vil foregå.

I Aalborg Kommune er niveauerne inddelt i 4 kategorier: Grøn, gul, orange og rød (se nærmere beskrivelse nedenfor). Beredskabsniveauet bestemmes ud fra den indvirkning en hændelse vil have på kommunens evne til at opretholde serviceniveauet for en gruppe borgere og hvor mange forvaltninger og enheder, der er involveret i opgaveløsningen.

Beredskabsniveau kan udvikle sig i takt med at en ulykke udvikler sig. En ekstraordinær hændelse kan begynde på niveau grøn - men udvikle sig til beredskabsniveau gul, orange eller rød.

Sundhedskrisestaben har det overordnede ansvar for håndtering af kriser på rødt beredskabsniveau, der kræver at indsatsen koordineres på tværs af afdelinger. Sundhedskrisestaben kan uddelegere ansvaret for indsatsen til et lavere ledelsesmæssigt niveau, når krisen er på orange eller gult beredskabsniveau. På grønt beredskabsniveau forventes krisen fortrinsvis håndteret på lokalt ledelsesmæssigt niveau.

Aktiveringsniveau Beskrivelse
Dagligt beredskab
(normal drift og organisation)

Angiver
Hændelser klares i normal drift og under den normale ledelsesstruktur.

Informationsberedskab/forhøjet beredskab

Angiver
Uønsket hændelse, der afviger fra den normale driftssituation.

Ressourcer
Daglige ressourcer i egen forvaltning er tilstrækkelige til at løse opgaven, der ikke berører andre forvaltninger. Serviceniveauet forbliver intakt i den berørte forvaltning.

Underretning til
Chefer og nøglepersoner i de enkelte afdelinger.

Stabsberedskab/markant forhøjet beredskab

Angiver
Uønsket hændelse, der afviger fra den normale driftssituation, hvor der vurderes at være behov for cheftilstedeværelse. En eller flere forvaltninger er berørte.

Ressourcer
Daglige ressourcer i egne forvaltninger er tilstrækkelige til opgaven, men kan kræve ekstra ressourcer. Serviceniveauet forbliver intakt. Krisestaben mødes for planlægning af håndtering af hændelsen.

Underretning til
Indkaldelse af chefer og nøglepersoner i berørte forvaltninger.

Operationsberedskab/fuldt etableret beredskab

Angiver
Uønsket hændelse, der afviger væsentligt fra den normale driftssituation.

Ressourcer
Ledelse og organisation kan varetage samtlige krisestyringsrelevante opgaver med det samme og i længere tid. Befolkningen er berørt i væsentlig grad. Egne daglige ressourcer er ikke tilstrækkelige til at løse opgaven. Der kræves ekstra ressourcer. Serviceniveauet er truet.

Underretning til
Aalborg Kommunes Krisestab (AKK) Senior og Omsorgs krisestab aktiveres.

Det er formanden for krisestaben, som kan tage beslutning om aktivering og deaktivering af sundhedskrisestaben.

Ved aktiveringen besluttes det, om der skal indkaldes medlemmer fra flere forvaltninger end Senior og Omsorg. Hændelsens karakter afgør hvilket niveau og dermed behovet for koordinering mellem forvaltningerne og Regionen. Nedenfor beskrives de 4 aktiveringsniveauer nærmere:

Del indhold