Koordination og samarbejde internt og eksternt af handlinger og ressourcer - kerneopgave 3

Læs om koordination og samarbejde internt og eksternt af handlinger og ressourcer i forbindelse med sundhedsberedskabet - herunder ekstraordinær udskrivning af patienter.

Koordination og samarbejde internt

Sundhedsberedskabet går på tværs af forvaltningerne og derfor er koordination mellem forvaltningerne vigtig.

I en krisesituation sker denne koordination i sundhedskrisestaben eller Aalborg Kommunes Krisestab, hvorimod det til dagligt sker i Magistraten, direktørgruppen eller i de Rådmands- og direktørmøder, som holdes bilateralt.

Direktører fra alle forvaltninger koordinerer på strategisk niveau som medlemmer i Aalborg Kommunes Krisestab. Derved sikres koordinationen forvaltningerne imellem.

Koordination og samarbejde eksternt

Indsatsen skal koordineres med både interne og eksterne samarbejdspartnere for hurtigst muligt at opnå normaltilstanden.

Det bør fremgå af den konkrete indsatsplan, at – og hvordan – det er koordineret med samarbejdspartnere internt og eksternt og hvilke overordnede procedurer, der er aftalt for samarbejdet.

Vigtige samarbejdspartnere med hvem der skal koordineres:

Region Nordjylland

Region Nordjylland vil have ansvaret for den samlede indsats ved større ulykker, da regionen har mulighed for at trække på præhospitale ressourcer samt udrykning fra hospitalerne. Akut Medicinsk Koordinering (AMK) er koordineret under Region Nordjylland og har kompetencen til at koordinere den samlede medicinske indsats ved større hændelser. AMK er i disse tilfælde indgangen til hele regionens sundhedsvæsen.

Praktiserende læger

Det kan blive aktuelt at koordinere med PLO-K i situationer relateret til en sundhedskrise, f.eks. ved ekstraordinære udskrivelser af borgerne, hvor der er et øget behov for tilsyn eller anden hjælp fra praktiserende læger.

Aalborg Kommune forudsætter i en ekstraordinær situation, at praksissektoren/vagtlægerne løser de opgaver, som de normalt løser f.eks. ved ekstraordinære udskrivelser efter gældende aftaler med RLTN og PLO.

Ved pandemier eller lign. med behov for vaccinationsindsats planlægges samarbejdet med de praktiserende læger efter gældende aftaler mellem RLTN og PLO.

Hygiejneorganisationen og hygiejnesygeplejerskerne

Hygiejneorganisationen og hygiejnesygeplejerskerne i Aalborg Kommune har en hygiejneorganisation, der sikrer, at retningslinjer mv. på hygiejneområdet herunder i forhold til smitsomme sygdomme er opdateret.

Aalborg Kommune har indgået en aftale med Region Nordjylland således der altid er adgang til infektionshygiejnisk rådgivning og vejledning.

Overlægen ved styrelsen for patientsikkerhed

Overlægen ved styrelsen for patientsikkerhed der er blevet orienteret om instrukser på ældreområdet, bl.a. hygiejneprocedure m.m.

Overlægen kan i en beredskabssituation kontaktes for råd om bl.a. smitsomme sygdomme. Overlægen kan bl.a. også yde råd vedr. f.eks. CBRNE-relaterede hændelser og ved drikkevandsforurening.

I en aktuel situation koordineres det med nabokommunerne, hvordan den optimale hjælp sikres.

Nabokommuner

Gennem netværkssamarbejdet på sundhedsberedskabsområdet eksisterer et samarbejde på tværs af kommunerne i Region Nordjylland.

Leverandørsvigt

Ved leverandørsvigt af blandt andet personlig pleje og praktisk hjælp nedsættes en situationsbestemt krisestab og iværksætter de i situationen nødvendige tiltag herunder information til borgerne og sikring af hjælp fra anden leverandør.

Ekstraordinær udskrivning af patienter

I krisesituationer skal Aalborg Kommune hele døgnet kunne modtage ekstraordinært udskrevne patienter fra Aalborg Universitets Hospital eller andre omkringliggende hospitaler. Ekstraordinære udskrivelser til eget hjem koordineres med Region Nordjylland (ny aftale om ekstraordinære udskrivelser er under udarbejdelse).

Del indhold