Indledning

Læs om formålet med Sundhedsberedskabsplanen, planens principper, dens gyldighedsområde samt afprøvning, evaluering og ajourføring af planen.

Formål med sundhedsberedskabsplanen

Sundhedsberedskabsplanen skal skabe grundlag for en koordineret indsats i en ekstraordinær situation og sikre koordineret anvendelse af sundhedsmæssige ressourcer.

Planlægningen skal medvirke til, at Aalborg Kommune også i en beredskabssituation vil være i stand til at løse almindelige sundhedsopgaver.

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Aalborg Kommunes samlede beredskabsplan Plan for fortsat drift og har samtidig relationer til det samlede nationale beredskab.

Sundhedsberedskabsplanener består af to dele:

 • del 1: krisestyringsorganisering som overordnet beskriver organisering og ledelse af sundhedsberedskabet på strategisk niveau.
 • del 2: operativ indsats som indeholder instrukser og actioncards, der er handlingsanvisende i en eventuel krisesituation af sundhedsfaglig karakter. 

Del 2 er bilag til sundhedsberedskabsplanen, som udarbejdes lokalt mellem Aalborg Kommunes forvaltninger. Den operative indsats indeholder desuden indsatsplaner, som er koordineret med Region Nordjylland.

Det gælder indsatsplaner for:

 • Ekstraordinært udskrevne patienter
 • Lægemiddelberedskab
 • Psykosocial indsats i form af krisestøtte og social assistance
 • Iværksættelse af evakuerings- og pårørendecenter
 • Bistand til regionen ved oprettelse af karantænefaciliteter samt etablering af massevaccinationer.

Indsatsplanerne er under udarbejdelse og forventes færdige i løbet af 2021-2022 jf. Sundhedsberedskabsplan Region Nordjylland. Planerne udarbejdes med afsæt i en erfaringsopsamling fra nuværende covid-19 pandemi.

Planlægningen og indsatsen skal specielt rettes mod:

 • Omsorg for de samfundsgrupper, der har et særligt behov for støtte og pleje.
 • At sikre, at de nødvendige materielle og personelmæssige ressourcer er til rådighed.
 • At forberede evakuering af nødstedte på institutioner mv.
 • At kunne iværksætte en alarmering af nøglepersoner.
 • At kunne påbegynde en indsats til at begrænse og afhjælpe personskader ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.
 • At prioritere de opgaver, der skal varetages af Sundhedsberedskabet og koordinere de ressourcer, der er til rådighed.
 • At kunne orientere kommunens overordnede beredskab om den aktuelle situation, samt medvirke til løsning af kommunens samlede beredskabsopgaver.
 • Aktivering og drift af det psykosociale beredskab.

Der er Sundhedsberedskabets opgave, i videst mulige omfang, at videreføre de normale samfundsfunktioner eller reetablere disse efter materielle ødelæggelser og skader.

Planens principper

Sundhedsberedskabsplanen tager udgangspunkt i Aalborg Kommunes vedtagne Beredskabspolitik og er baseret på 7 overordnede principper:

1. Sektoransvarsprincippet

Den enhed, der har ansvaret for en opgave til daglig, bevarer ansvaret for opgaven i staben.

2. Lighedsprincippet

De procedurer og ansvarsforhold, der anvendes i dagligdagen, anvendes i videst muligt omfang også i krisestyringsorganisationen.

3. Handlingsprincippet

I en situation med uklare eller ufuldstændige informationer er det mere hensigtsmæssigt at etablere et lidt for højt beredskab end et lidt for lavt beredskab. Samtidig skal der hurtigt kunne ændres på beredskabet i nedadgående retning for at undgå ressourcespild.

4. Fleksibilitetsprincippet

Planens forskellige elementer kan tilpasses og tages i anvendelse på baggrund af en konkret vurdering af behovet.

5. Nærhedsprincippet

Beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt og dermed på det lavest egnede, relevante organisatoriske niveau.

6. Samarbejdsprincippet

Kommunen har et selvstændigt ansvar for at samarbejde og koordinere:

 1. internt imellem forvaltningerne med afsæt i personalepolitikken
 2. med andre myndigheder og organisationer, både vedrørende beredskabsplanlægning og krisestyring.

7. Retningsprincippet

Kommunens handlinger under en krise styres med udgangspunkt i klare strategiske hensigter. De strategiske hensigter sætter den overordnede retning af indsatsen og angiver, hvad kommunen samlet set ønsker at opnå med krisestyringen.

Gyldighedsområde

Sundhedsberedskabsplanen gælder for hele Aalborg Kommune og er koordineret med Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift, samt Sundhedsberedskabsplan Region Nordjylland.

Sundhedsberedskabet skal hurtigt og fleksibelt med udgangspunkt i den daglige drift og de opgaver, der løses til hverdag, kunne håndtere større ulykker og katastrofer, når de indtræffer, og genoprette kommunens funktioner så hurtigt som muligt, eventuelt i form af en midlertidig udvidelse af det daglige beredskab, hvis det vurderes at være nødvendigt. Det er vigtigt, at sundhedsberedskabet sikrer en entydig ledelse, koordination og kommunikation mellem de involverede parter.

Kommunens opgaver i sundhedsberedskabet omfatter opgaver inden for PPR, hjemmesygepleje, hjemmepleje, plejecentre, handicapområdet og sundhedspleje.

Planen suppleres af de enkelte afdelinger/enheder/institutioners indsatsplaner, instrukser og actioncards, som afdelingerne selv har ansvaret for at udarbejde og opdatere.

Afprøvning, evaluering og ajourføring

Sundhedsberedskabsplanen for Aalborg Kommune er ansvars- og ledelsesmæssigt forankret i Senior og Omsorg. Planen revideres minimum én gang i hver byrådsperiode eller efter behov. Kvalitets- og Innovationsenheden samarbejder med Ældre og Sundhed og øvrige forvaltningers beredskabskonsulenter om ajourføring. Kontaktoplysninger opdateres løbende ved udskiftning af personale, der indgår i krisestyringsstabe og tilkaldeplaner.

Planen er tilgængelig på Aalborg Kommunes intranet KLIK og instrukser.aalborg.dk. Derudover findes Sundhedsberedskabsplanen i kommunens krisestyringssystem C3, der tillige rummer Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift og relevante bilag.

Afprøvning af sundhedsberedskabsplanen koordineres med Aalborg Kommunes beredskabskoordinator, som er ansvarlig for afprøvning af Plan for fortsat drift. Denne koordinering sikrer, at Aalborg Kommunes beredskabsplaner afprøves på samme tid.

Del indhold