Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab - kerneopgave 1

Læs om aktivering og drift af Aalborg Kommunes sundhedsberedskab.

Sundhedsberedskabsplanen eller dele heraf sættes i værk, når formanden for sundhedsberedskabet eller en af denne bemyndiget person ved en kritisk hændelse giver besked om det.

Sundhedsberedskabet skal straks underrette deres ansvarsområde om planens iværksættelse. De normale ledelses- og samarbejdsrelationer bevares i videste mulig omfang.

Planen gælder, indtil direktøren eller en af denne bemyndiget person giver besked om, at den ikke længere er iværksat.

Modtagelse af varsler og alarmer samt aktivering af sundhedsberedskabet

Modtagelse af varsler og alarmer

Aktivering af sundhedsberedskabet kan ske i alle døgnets 24 timer. Varsler og alarmer, som aktiverer sundhedsberedskabet kan komme mange steder fra både internt og eksternt.

De fleste ekstraordinære hændelser opdages af den enkelte medarbejder, f.eks. ved ualmindeligt mange sygdomstilfælde, mulig forgiftning via mad eller drikkevand eller andre sundhedsmæssige hændelser.

Den der opdager situationen, melder dette til sin nærmeste leder/chef eller dennes stedfortræder. Leder/chef inddrager fagchef, som evt. inddrager afdelingschef.

Alarmering kan også foregå via Senior og Omsorgs vagtcentral, som er åben udenfor normal åbningstid og i weekender. Er Aalborg Kommunes krisestab nedsat, kan alarmering også komme derfra.

Direktør/stedfortræder for den involverede forvaltning vurderer ulykkens eller katastrofens omfang og sørger for, at de personer, der skal indgå i krisestaben, alarmeres.

Den praktiske del af alarmeringen sker i henhold til de enkelte forvaltningers plan for alarmering af nøglepersoner.

Den enkelte forvaltning skal forberede gennemførelsen af alarmering - også i situationer, hvor telefonnettet er ude af drift.

Typiske varsler og alarmer kan f.eks. være:

 • Farligt eller ekstremt vejr
 • Uheld eller andre hændelser, der i øvrigt kan vedrøre Aalborg Kommune
 • Pandemi, sygdomsudbrud og smittefare
 • Sikkerhedsmæssige trusler
 • Medieomtale af større hændelser, der kan have interesse for Aalborg Kommune

Varsler og alarmer fra eksterne kan f.eks. være:

 • AMK vagtcentral
 • Nordjyllands Beredskab I/S
 • Politiet
 • Danmarks Metrologiske Institut (DMI)
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Praktiserende læger
 • Andre kommuner
 • Borgerne

Listen er ikke udtømmende.

Aktivering af sundhedsberedskabet

Når formanden for sundhedskrisestaben ønsker sundhedsberedskabet aktiveret, kontakter denne straks medlemmerne af sundhedsberedskabets krisestab og indkalder til 1. krisestabsmøde.

Link til tilkaldeplan på KLIK (kan kun tilgås fra en AAK-PC).

Senior og Omsorgs vagtcentral kan iværksætte uopsættelige tiltag, indtil der er etableret kontakt til øverste ledelse i Senior og Omsorg.

Samarbejde med Regionen om aktivering

Ved større ulykker og hændelser alarmeres sundhedsvæsenet fra politiets 1-1-2 alarmcentral.

Når der er tale om større, akutte, uvarslede hændelser med flere tilskadekomne aktiveres AMK (Akut Medicinsk Koordinering). AMK koordinerer herefter den samlede sundhedsfaglige indsats i regionen, herunder evt. aktivering af eksterne samarbejdspartnere fx kommuner.

Hvis det i en sundhedsberedskabssituation er nødvendigt, vil AMK iværksætte varsling/information til de praktiserende læger/vagtlægerne i regionen.

Gennemførelse af møder i sundhedskrisestaben

Sundhedskrisestaben skal kunne fungere i fuldt beredskab inden for 1 time.

Sundhedskrisestaben afventer beslutninger fra Aalborg Kommunes Krisestabs 1. stabsmøde, såfremt denne er nedsat. Som udgangspunkt afholdes krisestabsmøder online. Ved behov for møder med fysisk fremmøde besluttes afholdelsessted i forbindelse med aktiveringen af sundhedskrisestaben.

Afholdelsen af de efterfølgende møder aftales på første møde og antallet af møder tilpasses ift. situationens omfang.

Hvis det skønnes nødvendigt, udpeger krisestaben en person til forbindelsesofficer, der fungerer som koordinator f.eks. til regionens krisestab.

Drift og afløsning

Det forventes at en krisestab kan fungere i 12 timer ad gangen, afhængigt af situationen. Der iværksættes en plan for afløsning af medlemmerne i krisestaben, hvis der er behov for det.

I Aalborg Kommune er der ansat tandlæger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og social og sundhedspersonale.

Kommunen har døgndækning, hvad angår sygeplejersker og social- og sundhedspersonale.

Alle ansatte med en sundhedsfaglig baggrund har pligt til at møde, når sundhedsberedskabet vurderer det nødvendigt. (Jfr. § 57 i lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, Beredskabsloven).

Medlemmer af sundhedskrisestaben har mandat til at aktivere sundhedsberedskabet.

Beslutning om deaktivering besluttes på møde i sundhedskrisestaben.

Del indhold