Aktivering og drift af Sundhedskrisestaben

Læs om aktivering og drift af Senior og Omsorgs Sundhedskrisestab ved ekstraordinære hændelser.

Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift koordineres i Klima og Miljø, og anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablere en krisestyringsorganisation i Aalborg Kommune.

Sundhedskrisestaben er i Senior og Omsorg krisestab for både Sundhedsberedskabsplan og Plan for fortsat drift.

Sundhedskrisestaben består af:

 • Rådmand
 • Direktør
 • Vicedirektør
 • Administrationschef
 • Ældre- og Sundhedschef
 • Sekretariatschef i Direktørens Sekretariat (sekretær)
 • Funktionschefer ad hoc

Kontaktoplysninger findes i Tilkaldeplan, som forefindes på intranettet. Link til Tilkaldeplan (kan kun tilgås fra en AAK-PC).

SOM beredskabsplan, tilkaldeplan og relevante actioncards findes i papirformat i Senior og Omsorg, Storemosevej 19, Vodskov.

Kvalitets- og Innovationsenheden er ansvarlig for print af seneste version af beredskabsplan, tilkaldeplan og relevante actioncards.

Direktøren – eller i dennes fravær vicedirektøren – er ansvarlig for, at beredskabet kan indsættes med kort varsel.

Senior og Omsorg skal kunne aktivere krisestyringen uden varsel.

Varsler og alarmer

Meddelelser om varsler og alarmer mv. kommer typisk fra:

 • Medarbejdere/ledere i egen forvaltning om usædvanlige observationer hos en større gruppe af borgere.
 • Henvendelser fra Forsyningsvirksomhederne vedrørende vandforurening, strømsvigt eller lignende.

Se Plan for fortsat drift side 4 alarmeringsprocedure i Teams: AAK-Plan for fortsat drift i krisesituationer og actioncard vagtcentralen bilag 1.

Vagtcentralen vurderer situationen med nærmeste leder (ledende sygeplejerske/sygeplejechef) og orienterer opad i systemet til ældre- og sundhedschef. Ældre- og sundhedschefen vurderer situationen og tager stilling til aktiveringsniveau i egen afdeling.

Herefter videregives information om:

 • Det konkrete varsel, alarm mv.
 • Information om aktiveringsniveau i egen afdeling.

Informationen videresendes til fælles mailliste i Senior og Omsorg: SOM beredskab mailliste som indeholder:

 • Rådmand
 • Direktør
 • Vicedirektør
 • Ældre- og Sundhedschef
 • Administrationschef
 • Sekretariatschef Ældre og Sundhed
 • Sekretariatschef i Myndighed
 • Sekretariatschef i Direktørens Sekretariat
 • Kontorchef i Økonomi og Data
 • Kontorchef It og Digitalisering
 • Kontorchef Kvalitets- og Innovationsenheden
 • Chefsekretær i Direktørens Sekretariat (Cc)
 • Kommunikationskonsulenter fra Direktørens Sekretariat (Cc)
 • Beredskabsplanlæggere i Kvalitet og Innovationsenheden og Ældre- og Sundhedssekretariatet (Cc)

Sundhedskrisestaben videregiver information om aktiveringsniveau i egen afdeling og på forvaltningsniveau via fælles mailliste i Senior og Omsorg SOM beredskab mailliste.

Alarmeringsprocedure for Senior og Omsorg fremgår af bilag 1.

Beslutning om varsling eller aktivering af staben

Efter modtagelse af varsler, alarmer mv. beslutter formanden for Sundhedskrisestaben:

 • hvilket aktiveringsniveau, der skal handles ud fra
 • om Sundhedskrisestaben skal aktiveres
 • om funktions-/fagcenterchefer skal indkaldes i forvaltningens krisestab.

Sundhedskrisestaben vurderer behov for orientering til Senior og Omsorgs medarbejdere.

Se bilag 2 aktiveringsniveau.

Møderne i Sundhedskrisestaben gennemføres evt. ud fra dagsordenen for møder i sundhedskrisestaben.

Se bilag 3 skabelon for dagsorden til sundhedskrisestabsmøder.

Støttefunktioner

Sundhedskrisestaben kan have behov for støtte fra funktionerne:

Vagtcentral

Ved alarmering.
[Ældre og Sundhed]

Økonomi og Data

Økonomi og Data i Senior og Omsorg har ansvar for at betjene Sundhedskrisestaben efter forespørgsel på forvaltningens dataløsninger. Eksempelvis overblik over borgere som modtager hjemmepleje i et afgrænset område.

Ansvarlig: [Økonomi og Data]

IT og Digitalisering

IT og Digitalisering har det overordnede ansvar for, at Sundhedskrisestabens IT fungerer og for at yde øjeblikkelig støtte, hvis der opstår IT-mæssige problemer.

Ansvarlig: [IT & Digitalisering]

Beredskabsplanlæggere

Til at bidrage med viden om hvilke planer og actioncards der findes i forvaltningen.

Ansvarlig: [Kvalitets- og Innovationsenheden samt Ældre- og Sundhedssekretariatet]

Afløsning af stabsmedlemmerne

Hvis Senior og Omsorgs Direktør 8 timer efter aktiveringen vurderer, at krisen vil fortsætte, skal der inden for 12 timer efter aktiveringen gennemføres afløsning af stabsmedlemmerne, herunder også eventuelle funktionschefer.

Se evt. Bemandingsplan/afløsningsplan bilag 4.

Deaktivering af staben

Når der ikke længere er behov for Sundhedskrisestab, og eventuelt resterende opgaver mere hensigtsmæssigt kan løses decentralt, træffer Senior og Omsorgs Direktør – efter drøftelse med stabens medlemmer – beslutning om deaktivering af staben. Deaktiveringen meddeles involverede parter.

Del indhold