Ekstraordinær udskrivning fra sygehus

Aalborg Kommune skal kunne modtage ekstraordinært udskrevne patienter på alle tider af døgnet.

Opgave

Ifølge "Handleplan for ekstraordinære udskrivelser fra sygehuse til kommuner i Region Nordjylland" skal Aalborg Kommune skal kunne modtage ekstraordinært udskrevne patienter på alle tider af døgnet.

Sygehusene skal ved behov for ekstraordinære udskrivninger bestræbe sig på, at udskrive de mindst pleje- og behandlingskrævende patienter. Ligesom sygehusene – ved ekstraordinære udskrivninger – udelukkende skal udskrive patienter, som kommunerne er i stand til at pleje og behandle. Der vil ikke være tid til undervisning/oplæring af personale i kommunen.

Ledelse

Den operative sundhedsstab (OSS) for Senior og Omsorg har ansvaret for at bedømme situationen og tilkalde relevante aktører.

Alarmering

AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) i Regionen kontakter Beredskabscenter Aalborgs Kommunikations- og vagtcentral (KVC).

Samtalen viderestilles til Senior og Omsorgs Vagtcentral, der modtager en foreløbig melding om antallet af ekstraordinært udskrevne patienter til Aalborg Kommune og hvilke behandlings- og plejekategorier, der er tale om.

Senior og Omsorgs Vagtcentral vurderer situationen med nærmeste leder (områdesygeplejersken) og orientere opad i systemet til sygeplejechefen, ældre- og sundhedschef, der vurderer situationen og herefter tager stilling til aktiveringsniveau og behovet for eventuelle støttefunktioner i andre forvaltninger.

Aktivering

Senior og Omsorgs Vagtcentral kontakter derefter KVC med henblik på aktivering af sundhedsberedskabet.

For at skabe overblik over situationen på sygehuset kan Myndighedsafdelings repræsentant i OSS kontakte udskrivningskoordinatorerne (Udskrivningsenheden), der kan sende medarbejdere til sygehusets opsamlingssted for ekstraordinært udskrevne patienter – i forhallen på Aalborg Sygehus Syd eller nærmere angivet sted.

Udskrivningskoordinatorerne triagerer (se bilag 2 i fodnote 1) patienter til Aalborg kommune: For hver enkelt patient noteres CPR nummer og det vurderes om patienten kan plejes hjemme eller har behov for døgnovervågning på et plejehjem. Begynd med de sengeliggende patienter – kunne være kategori 4 = patienter, der har behov for døgnovervågning.

Om muligt sorteres oplysningerne, så der opnås overblik over, hvor mange patienter de 5 områder skal modtage.

Alle patienter får udleveret et visitkort med kontaktoplysninger til kommunen.

Udskrivningskoordinatorerne giver løbende tilbagemelding til Senior og Omsorgs OSS.

Hvis der er plejekrævende patienter, der har brug for en midlertidig plads på plejehjem = kategori 4, tages kontakt til Udskrivningsenheden.

Den fuldstændige liste over ekstraordinært udskrevne patienter (log) afleveres ved OSS – hvis muligt elektronisk eller via forbindelsesofficer.

Hvis det kan nås, giver krisestaben tilbagemelding til AMK angående hjemtransport. Hvem skal hvorhen. Alternativt kontaktes borgerne hjemme og omdirigeres eventuelt til plejehjem.

OSS kontakter funktionschefer/områdesygeplejersker, der skal tage hånd om plejeopgaver ved de udskrevne patienter. Udenfor almindelig dagtid kontaktes via Vagtcentralen de vagthavende sygeplejersker, der aktiverer områdets interne tilkald.

Områdesygeplejerskens telefon bemandes med koordinerende sygeplejerske. I Cura læses og behandles udskrivningsadvis og plejeforløbsplan for de ”kendte” borgere af Udskrivningsenheden
og videresendes til de koordinerende sygeplejersker.

Nye borgere oprettes af Udskrivningsenheden.

Øvrige patienter indvisiteres til et etableringsbesøg ved hjemmesygeplejerske alene på deres CPR-nummer. Der aflægges besøg i hjemmet hurtigst muligt. Her vurderes den fremtidige plejeindsats.

Sygehuset medsender nødvendige midlertidige hjælpemidler.

Actioncards

Print alle punkter

 

Del indhold